1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย นายกสมาคม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สมใจ แดงประเสริฐ อุปนายก 1
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลเกียรติ ขอประเสริฐ อุปนายก 2
4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง กาญจนา โชติเลอศักดิ์ เลขาธิการ
5. พันเอกนายแพทย์ ชนวัธน์ เทศะวิบุล เหรัญญิก
6. ว่าที่ร้อยตรีนายแพทย์ ปิยะ ประทีปะเสน นายทะเบียน
7. นาวาอากาศเอกแพทย์หญิงหม่อมหลวง อภิรดี กฤดากร ปฏิคม
8. นายแพทย์ จิรศักดิ์ สุขาบูรณ์ ผู้ช่วยปฏิคม
9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง มัณฑนา ธนะไชย ประธานฝ่ายวิชาการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นันทกานต์ อภิวโรดมภ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ชมพร สีตะธนี ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จันจิรา เพชรสุขศิริ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
13. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ ประธานฝ่ายวิจัย
14. แพทย์หญิง กันยรัตน์ กตัญญู ผู้ช่วยฝ่ายวิจัย
15. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ประธานฝ่ายวารสาร
16. นายแพทย์ จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ผู้ช่วยฝ่ายวารสาร
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ นพดล อัศวเมธา ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
18. นายแพทย์ สมคิด เพ็ญพัธนกุล คณะกรรมการกลาง
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ศรีชัย ครุสันธิ์ คณะกรรมการกลาง
20. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี คณะกรรมการกลาง (ฝ่าย IT)
21. นายแพทย์ สมภพ แสงกิตติไพบูลย์ คณะกรรมการกลาง
22. นายแพทย์ พงศธร ศุภอรรถกร คณะกรรมการกลาง

กิจกรรม-ประชุมวิชาการ

ตุลาคม 2017
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

Today69
Yesterday357
This week1390
This month6622
Total363281

Powered by CoalaWeb