• สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลปทุมธานี
Post : 27/7/2021

รับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหา และ เลือกสรรเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และ ลูกจ้าชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)